КОРХОНА, ТАШКИЛОТ ВА МУАССАСАЛАР РАҲБАРЛАРИ ҲАМДА БОШ ҲИСОБЧИЛАРИ ДИҚҚАТИГА!!!

Интернет тармоғи воситасида, давлат статистика ҳисоботларини электрон кўринишда йиғиш  автоматлаштирилган тизими eStat 3.0 орқали электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда 1-mehnat shakli “2019 йил учун меҳнат тўғрисида”ги(Йиллик) Давлат статистика ҳисоботини 2020 йил 31-январдан кечиктирмасдан тақдим этишларингиз сўралади. eStat 3.0 тизимида мавжуд давлат статистика ҳисоботларининг электрон шакли (шаблони)ни Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг www.stat.uz расмий сайтидан олишингиз мумкин. Шунингдек, Мансабдор шахсларнинг давлат статистика кузатувини олиб бориш учун зарур бўлган ҳисобот ва бошқа маълумотларни тақдим этмасликда ифодаланган давлат статистика ҳисоботларини тақдим этиш тартибини бузиши, ҳисобот маълумотларини бузиб кўрсатиши ёки ҳисоботларни тақдим этиш муддатларини…

Davomini o'qish...

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР АРХИВДА

Юртимизда 2019 йил 15 декабрдан 2020 йил 15 январга қадар ватанпарварлик ойлигини ўтказиш бўйича тадбирлар Дастури ижроси бўйича Самарқанд вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси Каттақўрғон шаҳар давлат архиви ходимлари хам ватанпарварлик ойлиги доирасида 9 январь куни Каттақўрғон шаҳридаги 02855-сонли харбий қисм камандир ва аскарлари билан архив ходимлари ўртасида “Биз аждодларимизнинг бой тарихига бефарқ эмасмиз” мавзусида кўргазма ташкил этилди ва харбий қисм аскарларига архивнинг сақловхонасида сақланаётган ота-боболаримиз хаёти акс этган фото ва қулёзма хужжатлар билан таништирилиб бугунги фаровон кунимизга эришишимиздаги машақатларининг туб мохиятини такрор ва такрор эсдан чиқармаслигимиз лозимлигини оз булсада…

Davomini o'qish...

БЮРОКРАТИК ТЎСИҚ ВА САРСОНГАРЧИЛИККА ЧЕК ҚЎЙИЛАДИ

Ҳарбиринсоннинг, керакбўлса, ҳарбирдавлатнингасосиймақсадлариданбири, шубҳасиз, фаровонҳаётнитаъминлаш, тараққиётгаэришишҳисобланади. Бунгаэса, фақатбаландпарвозгапларбиланэмас, аввало, шароит, имкониятвақулайликяратишорқалигинаетишмумкин. ДавлатимизраҳбариШавкатМирзиёев Президент этибсайланганидан бери куюнибайтадиганбиргапи бор: халқимизнирозиқилишимизкерак! Танолайлик, кундаликҳаётимиздаодамларгаенгилликберишданкўра, уларгатўсиқбўладиган, халақитберадиганомилларозэмас. Эътиборберсак, вазирликлар, идоралар, маҳаллийижроэтувчиҳокимияторганлари, бошқадавлатташкилотларидаэскирганбюрократикусуллардаишюритишҳали-ҳанузсақланибқолаётганэди. Ҳужжатларайланмасигазамонавийахбороттехнологияларинижорийқилишдаражасинингпастлиги, қоғозбозликҳажминингюқорилиги, энгачинарлиси, амалийаҳамиятгаэгабўлмаганкўплабйиғилишвамажлисларўтказишамалиётиодамларнингтинкасиниқуритибюборган, десакхатоэмас. Анашундайбиршароитдажориййилнинг 9 декабрь санасидаЎзбекистонРеспубликасиПрезидентининг “Бюрократиктўсиқларниянадақисқартиришҳамдадавлаторганлариваташкилотларифаолиятигазамонавийбошқарувтамойилларинижорийқилишчора-тадбирларитўғрисида”гиқарориқабулқилинганиўзинингамалийаҳамиятибиландиққатгамоликишбўлди. Мазкурҳужжатдавлаттомонидантартибгасолишвадавлатхизматлариникўрсатишсифатиниянадатакомиллаштириш, маъмурийтартиб-таомилларниқисқартириш, давлаторганлариваташкилотларифаолиятисамарадорлигиниошириш, бирсўзбиланайтганда, бюрократиктўсиқларнибартарафэтишникўздатутадиганбирқатормуҳимвазифаларниўзидақамраболган. Хусусан, 2020 йил 1 январданбошлабмаҳаллийижроэтувчиҳокимияторганларинингалоҳида функция ваваколатларинитегишлидавлатбошқарувиорганларинингҳудудийбўлинмаларигаўтказишкўздатутилган. Ўзнавбатида, маҳаллийижроэтувчиҳокимияторганларинингбирқатор функция ваваколатларичиқарибташланади. Бунданташқари, давлатимизраҳбаринингушбуқарорибилан 2020 йил 1 январданбошлабдавлаторганлариваташкилотларининг 28 турдагимаълумотнома-ҳужжатларнифуқароларданталабқилишига, фуқароларнингўзиниўзибошқаришорганларитомонидануларнингберилишигайўлқўйилмаслигиқатъийбелгиланди. Буниманианглатади? Буфуқароларимиз 28 турдагибюрократиктўсиқёкисарсонгарчиликданхалосбўлганинианглатади. 2021 йил 1 январданэътиборандавлаторганлариваташкилотлари, уларнингтаркибийбўлинмалариўртасидаҳужжатайланишиваҳисоботларниюритишфақат электрон кўринишдашакллантириладиганҳамдаамалгаошириладиганбўлди. Шу биланбирга, ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентиваЎзбекистонРеспубликасиҲукуматиҳужжатларибилантузилганалоҳидаидораларароколлегиалорганларнингайримлариваколатларинитегишлидавлаторганлариваташкилотларигаўтказганҳолда, 2020 йил 1 январданбошлабуларнитугатишкўздатутилганиҳамдиққатгасазовор. Умуман, қарорбиланбюрократиктўсиқларниқисқартиришҳамдадавлаторганлариваташкилотларифаолиятигазамонавийбошқарувтамойилларинижорийэтишбўйича «Йўлхаритаси» тасдиқланганиўзвақтидақабулқилинганғоятдамуҳимчора, катта, фойдалиишбўлди. Бюрократия ҳечқачон, ҳечкимгафойдакелтирмаган. У…

Davomini o'qish...

ҚОНУН ИЖРОСИ ТАЪМИНЛАНМОҚДА

Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёев раҳбарлигида олиб борилаётган барча соҳадаги, жумладан суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотлар инсонлар ҳаётидаги ижобий ўзгаришларга, уларнинг давлат органларига ишончини ошишига асос бўлиб хизмат қилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 13 апрелдаги ПФ-5415-сон Фармонининг 3-банди, 2-хатбошисига кўра давлат органлари ва ташкилотлари туман (шаҳар) тузилмаларининг қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини ташкил этиш бўйича фаолиятига услубий раҳбарлик қилиш ва мувофиқлаштириш туманлар (шаҳарлар) адлия бўлимларининг асосий вазифаларидан бири этиб белгиланган. Ушбу Фармон талабидан келиб чиқиб, Каттақўрғон шаҳар адлия бўлими…

Davomini o'qish...

ҲОКИМ ЁШЛАР ҲУЗУРИДА

Каттақўрғон шаҳар бирлашган шифохонаси фаоллар залида шаҳар ҳокими Музаффар Хашимов ёшлар билан учрашди. Тадбирда шифохона жамоаси, шунингдек «Қўшҳовуз» маҳалласида истиқомат қилувчи ёшлар қатнашдилар. Учрашувда шаҳар ҳокими бугунги кунда мамлакатимизда ёшлар тарбияси, уларнинг таълим олиши ва кeлажаги, жамиятда муносиб ўрин эгаллаши учун зарур барча ишлар қилинаётгани, ёшларимиз ана шу эътиборга муносиб бўлиши кераклигини таъкидлади. Ҳоким шунингдек, ёшлар онгида мамлакатимиз келажаги, амалга оширилаётган ислоҳотларга дахлдорлик ҳиссини уйғотиш каби муҳим масалалар ҳақида гапирди. Тадбирда сўз олган ёшлар шаҳарда тенгдошларининг ижтимоий-сиёсий фаоллигини, интеллектуал салоҳиятини ошириш, жамият тараққиётига хизмат қилувчи ғоя ва ташаббуслари билан юрт…

Davomini o'qish...

БЎЛҒУСИ КЕЛИН-КУЁВЛАР МАКТАБИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги “Хотин-қизларни қўллаб қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5325-сон Фармонига асосан Каттақўрғон шаҳар “Оила” маркази, шаҳар ФҲДЁ бўлими, Дин идоралари, соғлиқни сақлаш бўлими билан ҳамкорликда Каттақўрғон шаҳрида ёш никоҳланувчилар  учун  “Бўлғуси келин-куёвлар  мактаби” ўқувлари ташкил этилган. -Бўлғуси келин-куёвлар учун ташкил қилинган ўқувлар 6 йўналиш бўйича олиб борилиб, унда ёш оила қурувчиларга “Оилавий ҳаёт психологияси”, “Диний ва ахлоқий тарбия”, “Оилавий-ҳуқуқий муносабатлар”, “Репродуктив саломатлик”, “Оила бюджети ва иқтисоди”, “Оилалар мустақиллигини таъминлашда маҳалланинг ўрни” каби мавзуларда билим ва кўникмалар бериб борилмоқда.…

Davomini o'qish...

ШЕЪРИЯТНИ ҚАЛБЛАРГА КЎЧИРГАН ШОИР

Мактабимизнинг 5-«А» синф ўқувчилари иштирокида шоир Эркин Воҳидовнинг ҳаёти ва ижодига бағишлаб ўтказилган тадбир шундай номланди. Эл устозим,мен эса – толиб, Сўз дурларинтермоқдиришим. Одамларнингўзиданолиб, Одамларгабермоқдиришим. Ушбу мисралар муаллифи, севимли шоиримиз Эркин Воҳидовнинг халқ шодлиги, қувончлари, ғам ва андуҳлари, дардларига малҳам бўладиган шеърлари неча йиллардирки мухлислари қалбида яшамоқда. Тадбир давомида ўқувчилар томонидан шоирнинг ана шундай шеърлари ёд айтилди ва  достонлари асосида тайёрланган саҳна кўринишлари маҳорат билан ижро этилди. Айниқса шоирнинг “Замонавий шум бола», «Камтарлик», «Она тилим ўлмайди» шеълари катта қизиқиш билан тингланди. Тадбирга ташриф буюрган ота-оналар ва бошқа иштирокчилар шоирнинг шеърлари…

Davomini o'qish...

КИМ ЮРТИГА СОДИҚ  БЎЛСАМЕНДУРМАНЎША!

Бугун ҳақиқий ватанпарвар ўзбек йигитининг юраги  мана шу фахр, мана шу ифтихор билан уряпти десак муболаға бўлмайди. Зеро, ўғлонларимиз бугун қандай буюк аждодларнинг авлодлари эканлигини чин дилдан ҳис қилган ҳолда шунга муносиб давомчи бўлишга ҳаракат қилаётганлари ва бугун миллий армиямиз сафида мана шундай юртга содиқ, фидойи йигитлар хизмат қилаётгани жуда қувонарли. Куни кеча мамлакатимиз бўйлаб 14 январь-Ватан ҳимоячилари куни ва Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганлигининг 28 йиллиги кенг нишонланди. Бир ой давомида белгиланган ватанпарварлик ойлиги доирасида шаҳримиздаги ҳарбий қисмда, мактаблар, маҳаллалар, мактабгача таълим ташкилотлари ва бошқа кўплаб ташкилотларда ҳам…

Davomini o'qish...

ХАЛҚ ДЕПУТАТЛАРИ КАТТАҚЎРҒОН ШАҲАР КЕНГАШИГА САЙЛОВ ЎТКАЗУВЧИ ШАҲАР САЙЛОВ КОМИССИЯСИ ҚАРОРИ

  ХАЛҚ  ДЕПУТАТЛАРИ ШАҲАР КЕНГАШИГИГА БЎЛИБ ЎТГАН САЙЛОВЛАР НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига 2020 йил 5 январда ўтказилган сайловлар бўйича участка сайлов комиссияларининг сайлов натижаларини аниқлаш тўғрисидаги баённомаларига асосан ҳамда Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексининг 59-моддасига мувофиқ Каттақўрғон шаҳар сайлов комиссияси Қ А Р О Р   Қ И Л А Д И: 2020 йил 5 январида 17-Қўриқчи сайлов округида Халқ депутатлари шаҳар кенгашига сайлов ўтган деб топилсин. 17-Қўриқчи сайлов округида Халқ депутатлари шаҳар кенгашига Ўзбекистон Экологик партиясидан кўрсатилган номзод Абдиева Ўғилой Жўрақуловна 275 та овоз, Ўзбекистон Халқ демократик…

Davomini o'qish...

МАБЛАҒЛАР МАҚСАДЛИ ЙЎНАЛТИРИЛМОҚДА

“Yoshlar kelajagimiz” Давлат дастури бўйича жамғарманинг Каттақўрғон шаҳар филиали томонидан 2019-йил мобайнида жами 5 млрд. 54 миллион сўмлик 17 нафар ёш тадбиркорга имтиёзли кридетлар ажратилиб, меҳмонхона, гўзаллик салони, тикувчилик, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш ва қадоқлаш, қандолатчилик ва спорт соҳасидаги каби тадбиркорлик фаолиятлари йўлга қўйилди. Шу орқали  80 нафар ёшнинг бандлиги таъминланди. 2020 йилда ҳам дастур доирасида 9 нафар ёш тадбиркорга 1 млрд. 900 миллон сўм миқдорда маблағ ажратилиши режалаштирилган бўлиб 40 нафар ёшни бандлигини таминлаш кўзда тутилган. Хасан ҚУВОНОВ                               “Yoshlar-kelajagimiz” жамғармаси шаҳар филиали раҳбари                                      

Davomini o'qish...

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИ ЁШЛАР БИЛАН БИРГА ҚУРАМИЗ

2020 йил ёшларга оид давлат сиёсатида туб бурилиш йили бўлади, – дея таъкидлаган эдилар юртбошимиз жорий йилнинг 27 декабрь куни Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги мактабда ёшлар билан ўтказган учрашувда. Бугун шаҳримиздаги Тиббиёт коллежида  “Оқ олтин” маҳалласи ёшлари ҳамда коллеж ўқувчилари билан  шаҳар ҳокимининг учрашуви бўлиб ўтди. Шаҳар ҳокимлиги, Ёшлар иттифоқи, Халқ қабулхонаси, секторлар ҳамкорлигида ташкил этилган учрашувда шаҳар давлат ва жамоат ташкилотларининг вакиллари ҳам иштирок этдилар. Сўзга шаҳар ҳокими Музаффар Хашимов бугун шаҳримиз аҳолисининг катта қисмини ташкил қиладиган каттақўрғонлик ёшлар ҳам юртбошимиз айтганларидек, билимли, жасоратли, етакчиликда шахсий намуна бўладиган, соғлом тан,…

Davomini o'qish...

ТЎЙ-МАРОСИМЛАР ЭНДИ ҚАНДАЙ ЎТКАЗИЛАДИ?

Ушбу саволга жавоб олиш илинжида шаҳар фаоллари ҳокимликнинг мажлислар залида тўпланишди. Йиғилишни шаҳар ҳокими М. Хашимов очиб, Парламентнинг жорий йил, 1 январидан кучга кирган тўй-маросимларни тартибга солиш тўғрисидаги қарори ҳақида тўхталди. Хабарингиз бор, Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатаси Кенгашлари 2019 йил 14 сентябрь куни тўй-ҳашамлар, оилавий тантаналар, маърака ва маросимлар, марҳумларнинг хотирасига бағишланган тадбирлар ўтказилишини тартибга солиш тизимини такомиллаштириш тўғрисидаги қарор қабул қилган эди. Йиғилишга таклиф этилган маҳалла фуқаролар йиғини раислари, депутатлар, жамоатчилик ташкилотлари раҳбарлари, шунингдек корхона ва ташкилот раҳбарлари қарорнинг Каттақўрғон шаҳар аҳолисига манфаати юзасидан фикрларини билдирдилар. Дарҳақиқат, шаҳримизда…

Davomini o'qish...

АРМИЯМИЗ ИШОНЧЛИ ҚЎЛЛАРДА

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганлигининг 28 йиллиги ҳамда Ватан ҳимоячилари кунини муносиб кутиб олиш ва уни умумхалқ байрами сифатида кенг нишонлаш, халқ ва армия якдиллигини янада мустаҳкамлаш, ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, шунингдек, жаҳон майдонида миллий қуролли кучларимиз нуфузининг янада ошишини таъминлаш мақсадида 2019 йилнинг 13 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганлигининг 28 йиллиги ҳамда Ватан ҳимоячилари кунини нишонлашга тайёргарлик кўриш ва ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойиши қабул қилинди. Ушбу Фармойиш Каттақўрғон шаҳридаги ҳарбий қисм ва барча тегишли ташкилот-муассасаларда изчил бажарилмоқда. Яхши маълумки, мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ…

Davomini o'qish...

ШАҲРИМИЗ ТАДБИРКОРЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

Жорий йилнинг 1 январидан эътиборан шаҳар Тиббиёт бирлашмаси ва унинг тизимидаги тиббиёт муассасалари соғлом ва сифатли овқатланиш тизимини янада такомиллаштириш ҳамда соғлом овқатлантиришнинг замонавий усулларини ташкил этиш борасида “АУТСОРСИНГ” тизимига ўтилиши муносабати билан, барча даражадаги тадбиркорлик субъектларини ушбу тизим доирасида танлов асосида ўтишлари орқали ўз иш фаолиятларини олиб боришларига чақиради. Шу муносабат билан, шаҳар ҳокимлиги хузурида ишчи гуруҳи тузилган бўлиб, ишчи гуруҳига ўз таклифларингизни тақдим этган ҳолда янги тизимда ишлаш борасида тегишли хужжатлар йиғма жилдини тақдим этган ҳолда иштирок этинг. Танлов шартлари бўйича хужжатлар қабул қилиш ишлари бошланган. Мурожаат учун…

Davomini o'qish...

БАХТ ОСМОНДАН ТУШМАЙДИ

Унга меҳнат, интилиш, изланиш, сабр, ирода фидойилик билан эришилади, дейди каттақўрғонлик тажрибали зиёкор, меҳнат фахрийси,  “Маҳалла ифтихори” кўкрак нишони соҳиби Файзулло ака Муҳаммадиев. … “Кичик кўрпа” – Каттақўрғон туманининг хуштабиат, обод, сўлим қишлоқларидан саналади. Бу қишлоқ бешигида тебранганлар орасида давлатимиз намояндалари, номдор деҳқонлар, олиму-шоир, педагоглар бор. Жумладан, Ўзбекистон қаҳрамони Ҳасан Нормуродов, таниқли шоир, журналист, драматург, – Самариддин Сирожиддинов, адабиётшуност олим раҳматлик Тойир Қурбонов, навоийшунос олим, давлат мукофоти соҳиби Шуҳрат Сирожиддинов каби ҳамқишлоқлари билан “кичик кўрпа”ликлар мудом фахрланишади. Айни фарохбахш дамларда ибратли, серташвиш умрининг 70-довонини қаршилаётган зиёкор, дунёқараши кенг муаллим, камтар,…

Davomini o'qish...